Warunki krótkoterminowego wynajmu pokoi i apartamentów w obiekcie Rynek 2 Dukla – Pokoje i Apartamenty 

Regulamin określa warunki szczególne krótkoterminowego wynajmu pokoi i apartamentów znajdujących się w Dukli, Rynek 2 tj. Rynek 2 Dukla – Pokoje i Apartamenty.

Właścicielem obiektu jest

Rynek 2 Dukla – Pokoje i Apartamenty Patrycja Dobrzańska

ul. Rynek 2, 38-450 Dukla

NIP: 684-26-66-599

REGON: 522515160

e-mail: rynek2dukla@gmail.pl

telefon kontaktowy: (+48) 781 457 407

§ 1

Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy Regulamin określa warunki rezerwacji i krótkoterminowego najmu pokoi i apartamentów w Obiekcie: Rynek 2 Dukla – Pokoje i Apartamenty zamieszczonych na stronie www.rynek2dukla.pl oraz na portalach rezerwacyjnych.

2.      Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

3.      Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie Umowy krótkoterminowego najmu obiektu pomiędzy Rynek 2 Dukla – Pokoje i Apartamenty, a Najemcą, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2

Rezerwacja

1.      Najemca może dokonać rezerwacji pokoi i apartamentów w następujący sposób:

·        Poprzez system rezerwacyjny dostępny na stronie internetowej: www.rynek2dukla.pl

·        Poprzez wysłanie e-mail na adres rynek2dukla@gmail.com, wysłanie zapytania za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie.

Po kontakcie z Obiektem, Rynek 2 Dukla – Pokoje i Apartamenty przygotowuje ofertę wraz z kosztem pobytu oraz danymi bankowymi, na które należy wpłacić całą kwotę lub zadatek w wysokości 30% ustalonej za pobyt kwoty.

Aby rezerwacja otrzymała status gwarantowanej, zadatek należy wpłacić w ciągu 24h. Brak otrzymania wpłaty w podanym terminie oznacza anulowanie rezerwacji.

·        Poprzez portale rezerwacyjne m. in. booking.com, Airbnb, nocowanie.pl itp. Brak możliwości pobrania zaliczki oznacza anulowanie rezerwacji.

2.      Koszty przelewów bankowych obciążają w całości Najemcę.

3.      Płatność całości opłaty za pobyt i uznanie rachunku musi nastąpić w każdym przypadku przed przekazaniem wynajmowanego pokoju/apartamentu do dyspozycji Najemcy.

4.      Przed dokonaniem rezerwacji należy zapoznać się z Regulaminem. Rezerwacja oznacza zgodę na warunki zawarte w Regulaminie. W sytuacji, gdy Najemca nie godzi się na postanowienia Regulaminu powinien niezwłocznie odstąpić od dokonania rezerwacji.

5.      W momencie dokonania rezerwacji Umowę najmu uważa się za zawartą.

6.      Rezerwacji może dokonać jedynie osoba pełnoletnia. 

§ 3

Zmiany lub anulowanie rezerwacji

 1.      Skrócenie pobytu oraz wszelkie inne zmiany dotyczące rezerwacji powinny być dokonane co najmniej 14 dni przed planowanym przyjazdem.

2.      Najemca telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail informuje Wynajmującego o zakresie zmian jakie chciałby wprowadzić. Rynek 2 Dukla – Pokoje i Apartamenty zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian rezerwacji, jeżeli z przyczyn obiektywnych będzie to niemożliwe.

3.      W przypadku rezygnacji z rezerwacji, wpłacony zadatek w wysokości 30% ustalonej za pobyt kwoty nie jest zwracany.

4.      W przypadku rezygnacji z rezerwacji opłaconej w całości:

·        w terminie 7 dni przed przyjazdem 70% opłaconej przez Najemcę kwoty zwracana jest na rachunek bankowy wskazany w formie pisemnej przez Najemcę.

·        w terminie krótszym niż 7 dni przed przyjazdem opłacona przez Najemcę kwota nie jest zwracana. 

§ 3

Wystąpienie siły wyższej 

1.      W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajnymi środkami, Właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania Najemcy innego terminu zastępczego do pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również sytuacji, w której bezpieczeństwo osobiste Najemcy lub jego majątku z powodów niezależnych od Wynajmującego, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

2.      W przypadku zaistnienia siły wyższej tj. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Wynajmujący jest zwolniony z odpowiedzialności.

3.      W wyjątkowych sytuacjach Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany pokoju na taki sam lub o wyższym standardzie, za tą samą lub niższą cenę.

 § 4

Płatność

 Najemca może dokonać płatności za rezerwację przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Rynek 2 Dukla – Pokoje i Apartamenty. 

§ 5

Ceny 

1.      Wszystkie ceny oferowane przez Rynek 2 Dukla – Pokoje i Apartamenty są wyrażone w PLN.

2.      Na życzenie Najemcy, Rynek 2 Dukla – Pokoje i Apartamenty może wystawić fakturę. 

§ 6

Zasady pobytu Najemcy 

1.      Najemca zobowiązany jest do powiadomienia Rynek 2 Dukla – Pokoje i Apartamenty o godzinie swojego przyjazdu najpóźniej na 1 dzień przed datą przyjazdu. Powiadomienia można dokonać telefonicznie lub drogą mailową.

2.      Warunkiem dokonania rezerwacji i przekazania kluczy jest płatność z góry za usługę najpóźniej w dniu przyjazdu.

3.      Odbiór kluczy następuje w miejscu i terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji. Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy.

4.      Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec Najemcy za ewentualne opóźnienia w wydaniu obiektu spowodowane brakiem właściwego zawiadomienia o godzinie przyjazdu.

5.      Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. Zameldowanie i wymeldowanie w godzinach innych niż podane możliwe jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu. Najemca ma obowiązek bezwzględnie przestrzegać ustalonych godzin.

6.      Przedłużenie pobytu możliwe jest po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do godziny 10:00 dnia , w którym upływa termin najmu pokoju/apartamentu. Akceptacja warunków przedłużenia zależna jest od dostępności pokoi/apartamentów i wiąże się z koniecznością podpisania karty meldunkowej na przedłużenie rezerwacji oraz uregulowanie płatności.

7.      Rynek 2 Dukla – Pokoje i Apartamenty uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoju/apartamentu.

8.      Sposób zwrotu kluczy ustalany jest w momencie zameldowania.

9.      Z chwilą zakończenia okresu najmu, Wynajmujący może żądać przeglądu pokoju/apartamentu w obecności Najemcy.

10.   Wynajmujący podczas przekazania pokoju/apartamentu wyda Najemcy 1 komplet kluczy do Obiektu. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kompletu kluczy Najemca zostanie obciążony kwotą w wysokości 250,00 zł. Najemca nie może wymienić zamków, ani samodzielnie dorabiać kluczy do pokoi/apartamentów.

11.   Najemca zobowiązany jest do utrzymania oraz zwrotu pokoju/apartamentu w stanie zastałym.

12.   Najemca zobowiązuje się do korzystania z pokoju/apartamentu oraz z przekazanego wraz z nim wyposażenia w sposób zgodny z przeznaczeniem.

13.   Najemcy nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokoju/apartamencie i ich wyposażeniu.

14.   Liczba osób mających zamieszkać w pokoju/apartamencie jest ograniczona do podanej w specyfikacji rezerwacji. Najemca zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego telefonicznie lub e-mail o jakiejkolwiek zamianie tej liczby.

15.   W trakcie pobytu liczba osób nocujących w Obiekcie nie może przekraczać liczby osób wskazanej w rezerwacji. W razie naruszenia tego punktu Rynek 2 Dukla – Pokoje i Apartamenty ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji lub nałożyć karę w wysokości 200,00 zł – osoba/doba.

16.   Najemca może korzystać z pokoju/apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.

17.   Zabronione jest oddawanie Obiektu w podnajem i przekazywanie go osobom trzecim. Złamanie zakazu skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy z zachowaniem przez Wynajmującego prawa do otrzymania opłaty za całość zarezerwowanego pobytu przez Najemcę.

18.   Pokoje/apartamenty nie mogą być podnajmowane osobom trzecim ani w żadnej formie osobom udostępniane.

19.   Powyższe postanowienie nie jest naruszane jeżeli Najemca wynajął pokoje/apartamenty w celu stałego lub okresowego udostępnienia go swoim pracownikom, współpracownikom czy też kontrahentom, co powinno być uprzednio zgłoszone.

20.   Pokoje/apartamenty nie mogą być wykorzystywane w innych sposób niż w celach mieszkaniowych, a zwłaszcza w celu prowadzenia w nim jakiejkolwiek działalności. Nie dopuszcza się rejestracji w nim działalności gospodarczej lub innej działalności zwłaszcza związanej z przyjmowaniem klientów.

21.   Najemca zobowiązany jest do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa oraz utrzymaniu pokoi/apartamentów w stanie zastałym.

22.   Wykorzystanie pokoju/apartamentu do innych celów niż mieszkalne np. organizowanie imprez, uroczystości i przyjęć towarzyskich jest niedozwolone. Naruszenie niniejszego zakazu skutkuje obciążeniem Najmującego karą umowną w kwocie 500,00 zł.

23.   W Obiekcie Rynek 2 Dukla – Pokoje i Apartamenty obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22:00-6:00. Naruszenie ciszy nocnej skutkuje obciążeniem Najemcy karą umowną w kwocie 500,00 zł.

24.   Wynajmujący może odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejsze warunki, wyrządzając szkodę w mieniu (pokoju/apartamencie) lub osobie (inny Najemca, pracownik Właściciela).

25.   Wynajmujący może odmówić wydania kluczy do Obiektu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz zachowujących się agresywnie, stwarzających zagrożenie dla osób lub mienia, jak również w przypadku, gdy z okoliczności wynikać będzie możliwość naruszenia przez Najemcę postanowień Regulaminu.

26.   W przypadku rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, agresywnego zachowania Najemcy, zakłócenia porządku lub ciszy nocnej, używania środków odurzających lub bycia pod wpływem alkoholu, Rynek 2 Dukla – Pokoje i Apartamenty ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Najemcy wraz z osobami mu towarzyszącymi w asyście Policji, z zachowaniem prawa do opłaty za całość zarezerwowanego pobytu przez Najemcę.

27.   W pokojach/apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. Palenie dozwolone jest wyłącznie na zewnątrz budynku, w miejscu do tego wyznaczonym (m. in. taras, balkon na 1 piętrze). W razie naruszenia zakazu Najemca zostanie obciążony opłatą w wysokości . 1.000,00 zł. W przypadku uruchomienia systemu przeciwpożarowego i przyjazdu straży pożarnej Najemca również zostanie obciążony kosztami.

28.   Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach/apartamentach urządzeń elektrycznych niestanowiących jego wyposażenia jak również używanie ognia.

29.   W obiekcie zabrania się palenia świec, kadzideł, rozpalania grilla ogrodowego oraz wprowadzania zwierząt innych niż te zgłoszone przez Najemcę. Najemca, który złamie powyższy zakaz zostanie każdorazowo obciążony opłatą w wysokości 500,00 zł.

30.   Wszyscy Najemcy mogą nieodpłatnie korzystać z WIFI na terenie całego obiektu.

31.   Obiekt posiada prywatny parking od ul. 3-go Maja bezpośrednio przynależny do budynku. Miejsca postojowe są ograniczone i są zależne od dostępności w danym terminie. 

§ 7

Odpowiedzialność Najemcy

1.      Najemca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe w wynajmowanym Obiekcie spowodowane przez Najemcę, osoby towarzyszące i zwierzęta.

2.      Najemca odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządził na terenie całego Obiektu.

3.      Najemca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu.

4.      Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.

5.      W przypadku, gdy Najemca uchyla się od przyjęcia odpowiedzialności finansowej za szkodę, Rynek 2 Dukla – Pokoje i Apartamenty w obecności świadka sporządza protokół szkodowy i podejmuje działania zmierzające do naprawienia szkody, z wytoczeniem powództwa włącznie.

6.      W przypadku, gdy Najemca uchyla się od opłacenia kar porządkowych wynikający ze złamania postanowień wymienionych w niniejszym Regulaminie, Rynek 2 Dukla – Pokoje i Apartamenty w obecności świadka sporządza protokół szkodowy i podejmuje działania zmierzające do wyegzekwowania stosownych należności.

7.      Najemca jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Obiekt w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz i staranną pieczę nad kluczami.

 § 8

Odpowiedzialność Wynajmującego 

1.      Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

2.      Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Najemcy.

3.      Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe oraz żywe zwierzęta niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany w miejscu wskazanym w Regulaminie, czy poza terenem Obiektu.

4.      Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności prawno-cywilnej z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Najemcy lub osób mu towarzyszących na terenie Obiektu w okresie pobytu Najemcy. Rynek 2 Dukla – Pokoje i Apartamenty jest w pełni zwolniony z takiej odpowiedzialności.

5.      Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Obiekcie oraz częściach wspólnych w Obiekcie.

6.      Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Najemcy związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie budynku, w którym usytułowany jest Obiekt jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od Rynek 2 Dukla – Pokoje i Apartamenty, dostawy mediów (m. in. prądu, wody, c. o.), emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich. 

§ 9

Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę

W każdej chwili Najemca może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Właściciela o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy. 

§ 10

Zwierzęta

1.      W Obiekcie Rynek 2 Dukla – Pokoje i Apartamenty zwierzęta są akceptowane i mile widziane po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu Wynajmującemu.

2.      Podczas pobytu w Obiekcie, opiekunowie zwierząt biorą za nie pełną odpowiedzialność. 

§ 11

Sprzątanie / Naprawy

1.      W trosce o zachowanie prywatności Najemcy, podczas dłuższego pobytu w Obiekcie, Rynek 2 Dukla – Pokoje i Apartamenty zapewnia sprzątanie pokoju/apartamentu wyłącznie na życzenie i po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Wynajmującemu do godziny 10:00.

2.      Wykonywanie niezbędnych napraw lub usuwanie usterek technicznych następuje po wcześniejszym porozumieniu z Najemcą. 

§ 12

Prawo właściwe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego z wyjątkiem przypadków, o których mowa w Regulaminie. 

§ 13

Przetwarzanie danych osobowych

1.      Administratorem danych osobowych Najemcy jest Wynajmujący.

2.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich oddanie warunkuje możliwością zawarcia umowy najmu.

3.      Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

·        Zawarcia i realizacji umowy najmu na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.

·        Wykonania uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa.

·        Ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

 

Wyposażenie dostępne w pokojach i apartamentach:

- ręczniki i pościel przygotowana dla liczby osób podanej w specyfikacji rezerwacji

- mydło w płynie, papier toaletowy

- płyn do mycia naczyń, tabletki do zmywarki, worki na śmieci

 

Ze względów higienicznych nie zapewniamy: kawy, herbaty, przypraw.

Aby ograniczyć zużycie plastiku nie zapewniamy jednorazowych mini kosmetyków.

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu krótkoterminowego najmu pokoi i apartamentów

Karta Meldunkowa

Rynek 2 Dukla – Pokoje i Apartamenty

 

DANE OSOBOWE

Nazwisko: ______________________________

Imię: __________________________________

Rezerwacja dla: __________________________

Narodowość: ___________________________

Adres zamieszkania: ______________________

Data urodzenia: _________________________

Telefon kontaktowy: ______________________

E-mail: ________________________________

 

PASZPORT/DOWÓD OSOBISTY

Numer i seria: ______________________________

Data wydania:______________________________

Data ważności: _____________________________

Organ wydający: ____________________________

 

DANE POBYTU

Przyjazd: _____/_____/________ Wyjazd: _____/_____/________

Nr pokoju/apartamentu: _______________

Liczba osób w pokoju/apartamencie: _____

Klucze (1 komplet - 3 klucze): ___________

 

Ja, niżej podpisany/a zapoznałem/am się i akceptuję Warunki Regulaminu Obiektu: Rynek 2 Dukla – Pokoje i Apartamenty odnoszące się do mojego pobytu, przedstawionego na odwrocie oraz w potwierdzeniu mojej rezerwacji.

 

Podpis Najemcy: ____________________

Data: _____/_____/________

 

 

Skrócone warunki i zasady świadczenia usług w obiekcie

1.      Prosimy wszystkich Gości o przestrzeganie Regulaminu pobytu (pełna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie www.rynek2dukla.pl).

2.      Pokoje i Apartamenty służą jedynie do celów mieszkalnych (krótkoterminowego wynajmu). Zabronione jest organizowanie imprez, sesji fotograficznych itp.

3.      Prosimy o przestrzeganie ciszy nocnej 22:00-06:00

4.      Palenie w pokojach i apartamentach jest zabronione.

5.      Prosimy zamykać i zabezpieczać okna przed wyjściem z pokoi/apartamentów. Naprawami wybitych szyb, zniszczonych mebli i zalanych podłóg obciążymy Państwa.

6.      Prosimy pamiętać o zamykaniu drzwi, gdy wychodzą Państwo z obiektu. Rynek 2 Dukla – Pokoje i Apartamenty nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kradzieże.

7.      Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazd.

8.      W przypadku rezygnacji z rezerwacji lub jej części w trakcie pobytu płatność nie podlega zwrotowi.